OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti Parket koncept s.r.o.
se sídlem Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín
identifikační číslo: 26296306
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42455
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.parketoutlet.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Parket koncept s.r.o., identifikační číslo: 26296306 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese parketoutlet.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Kontaktní údaje prodávajícího: adresa Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín, telefonní číslo: +420 530 334 207, emailová adresa: info@parketkoncept.cz.

1.2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je spotřebitelem, tedy fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti anebo mimo rámec samostatného výkonu povolání. Obchodní podmínky se vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání; kupující sdělí tyto skutečnosti prodávajícímu v objednávce; v takovém případě se neuplatní čl. 6. (odstoupení od smlouvy) a čl. 9.3. až 9.5 (řešení spotřebitelských sporů) těchto podmínek.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Sortiment prodávajícího tvoří podlahoviny, podlahové příslušenství a péče o podlahu. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na způsob zobrazení zboží na webovém rozhraní obchodu může být u zboží dána rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Prodávající upozorňuje kupujícího, že při výběru podlah podle vzorku mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku. Při určení jakosti a provedení je dle dohody smluvních stran vždy rozhodující smlouva. Prodávající tedy ručí za výběrovou třídu pouze v rozsahu technických a výrobních pravidel při zařazování podlah do jednotlivých kvalitativních tříd, nikoliv v rozsahu odlišností zjevných z malého vzorku podlah. Kupující akceptuje, že odlišnosti popsané v tomto ustanovení nejsou vadou zboží.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 36 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně popisu jeho hlavních vlastností, uvedení cen jednotlivého zboží a způsob výpočtu ceny zboží (není-li možné cenu určit předem), náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků mimo ceny za dopravu na adresu určenou kupujícím a formu platby dobírkou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně balení. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží a

3.4.4. dle volby kupujícího požadavek na odložený termín dodání

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zejména množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká (kupní smlouva je uzavřena) doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. V případě, že některý z požadavků kupujícího uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku, s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Stanovisko kupujícího se podle jeho obsahu považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až potvrzením o přijetí objednávky (akceptací) prodávajícího.

3.9. Obdobně jako v čl. 3.8. postupuje prodávající v případě, že s ohledem na typ či dostupnost objednaného zboží doporučuje objednávku rozdělit do více objednávek. V případě souhlasného stanoviska kupujícího k rozdělení objednávky zašle prodávající kupujícímu přijetí (akceptaci) každé objednávky samostatně.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.11. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží, za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající upozorní kupujícího, pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní obchodu nebo v průběhu objednávání již není aktuální. Pokud kupující nesouhlasí se zvýšením ceny, prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • při osobním odběru v sídle prodávajícího v hotovosti nebo platební kartou;
 • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (v hotovosti nebo platební kartou dle podmínek dopravce) – pouze u objednávky do max. 250000,- Kč při doručení po ČR;
 • předem bezhotovostně převodem (zálohová faktura) na účet prodávajícího č. 284536922/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „účet prodávajícího“) – tento způsob není možný v případě objednávky obsahující pouze Vzorky;
 • bezhotovostně platební kartou při objednávce.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající požaduje od kupujícího zálohu (platbu předem ve výši celé kupní ceny) v následujících případech:

 • u objednávek nad 20000,- Kč;
 • v případě odloženého termínu dodání dle požadavku kupujícího o více než 14 dní.

Záloha je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Zálohu lze uhradit následujícími způsoby:

 • předem bezhotovostně převodem (zálohová faktura) na účet prodávajícího;
 • bezhotovostně platební kartou při objednávce.

4.4. V případě platby při osobním odběru či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby předem je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Kupní smlouva je sjednána s rozvazovací podmínkou pro případ prodlení kupujícího s platbou zálohy (zálohové faktury) anebo bezhotovostní platby předem na účet prodávajícího či platební kartou následovně. Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny delším než 10 dnů,kupní smlouva se automaticky rozvazuje, tj. zanikají práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy. K tomuto rozvázání kupní smlouvy není vyžadováno žádné další právní jednání prodávajícího, o rozvázání kupní smlouvy prodávající kupujícího pouze vyrozumí. Současně prodávající stornuje zálohovou fakturu, byla-li vystavena, k datu účinků rozvázání kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn, nikoli však povinen, kupujícího upomenout k zaplacení předtím, než nastanou účinky rozvázání kupní smlouvy.

4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.8. Prodávající může vystavit různé slevové kupony s uvedením kódu, které je možno u prodávajícího uplatnit i jinou osobou než kupujícím. Výše finanční částky, platnost a případně další podmínky slevy jsou vždy uvedeny na slevovém kuponu či reklamě. Není-li na slevovém kuponu uvedeno jinak, nelze vzájemně slevové kupony a kódy kombinovat ani používat současně.

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.10. Za účelem usnadnění výběru podlahy s výhradou dle čl. 1.6. nabízí prodávají možnost objednávky vzorků vybraných podlahovin. V případě objednávky vzorku poskytne prodávající kupujícímu slevu ve výši odpovídající ceně vzorku na příští nákup, prodávající je oprávněn stanovit podmínky uplatnění slevy (časová platnost, množstevní omezení, příp. jiné podmínky).

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Zboží je baleno a dodáváno v obvyklém balení, tj. páskováno (paleta) či zabaleno ve smršťovací fólii nebo jiným vhodným způsobem. Způsob balení určuje prodávající.

5.2. Zboží je dodáváno kompletní. Postup dle čl. 3.9. tím není dotčen.

5.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.5. Přepravou se rozumí přeprava v rámci České republiky „od dveří ke dveřím“. Nebylo-li předem domluveno jinak, nezahrnuje přepravu donášku a stěhování do bytů, sklepů, skladů apod.

5.6. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. Prodávající upozorňuje kupujícího, že cena dopravy dle ceníku prodávajícího představuje u nadrozměrného zboží zvýhodněnou cenu dopravy prodávajícího oproti standardním cenám dopravy.

5.9. Prodávající odesílá a chystá k osobnímu odběru zboží skladem obvykle následující pracovní den, nejpozději do 2 pracovních dnů v případě platby na dobírku anebo při osobním odběru od potvrzení (přijetí – akceptace) objednávky, v ostatních případech od zaplacení kupní ceny. Zboží, u něhož je uvedeno, že není skladem (zboží na objednávku), informuje prodávající kupujícího o termínu dodání zpravidla při potvrzení objednávky většinou do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky. Kupující může při objednávce zadat požadavek na odložený termín dodání.

5.10. Podrobné informace o dopravě jsou uvedeny na internetové stránce www.parketoutlet.cz/doprava-a-platba.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový Formulář Odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek a je dostupný na internetové adrese https://parketoutlet.cz/formular-odstoupeni-od-smlouvy/. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího podpora@parketoutlet.cz.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Obvyklou poštovní cestou nemůže být pro svou povahu vráceno nadrozměrné zboží, náklady spojené s navrácením se řídí ceníky dopravců. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující je povinen při vrácení zboží postupovat podle čl. 8 těchto podmínek.

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícímu již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ a záruka za jakost

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů), není-li stanoveno jinak.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Konkrétní záruka za jakost je uvedena ve webovém rozhraní obchodu u jednotlivého zboží. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka se nevztahuje na případy nedodržení technologických postupů předepsaných výrobcem, nesprávného použití nebo skladování. Pro zachování záruky musí kupující dodržet záruční podmínky výrobce včetně pokynů pro montáž (pokládku) a pro použití a údržbu, jsou–li stanoveny, a které jsou dostupné na internetové stránce daného produktu v sekci Dokumenty ke stažení. Prodávající poskytuje tyto dokumenty kupujícímu v textové podobě, na záruční podmínky upozorňuje prodávající kupujícího též při přijetí objednávky. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

7.5. Ustanovení uvedená v čl. 4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. V případě prodeje zboží s vadou je toto zboží prodávajícím ve webovém rozhraní obchodu zřetelně označeno, včetně popisu vady, pro kterou je zboží prodáváno za nižší cenu. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

7.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín či elektronickou poštou na adrese podpora@parketoutlet.cz. Prodávající doporučuje použít Reklamační formulář dostupný na internetové adrese parketoutlet.cz/reklamacni-formular.

7.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Kupující bere na vědomí, že v případě, že zboží se zjevnou vadou zabuduje do podlahy, nebude zpravidla přiměřené dodání nového zboží bez vad, ani možné odstranění vady či odstoupení od smlouvy; právo kupujícího na přiměřenou slevu tím není dotčeno. Kupující bere na vědomí, že neoznámí-li zjevné vady zboží nejpozději do 1 měsíce po převzetí zboží, nebude prodávající s ohledem na rozdíly ve výrobních řadách podlahovin zpravidla moci dodat kupujícímu nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo odstranit vady zboží; v takovém případě má kupující právo na přiměřenou slevu.

7.10. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.7.11. Při zaslání reklamovaného zboží prodávajícímu je kupující povinen postupovat dle čl. 8 těchto podmínek.7.12. Doporučený postup reklamace zboží kupujícím je uveden na internetové stránce parketoutlet.cz/reklamace-a-vraceni.

 

8. BALENÍ ZBOŽÍ PŘI PŘEPRAVĚ ZPĚT PRODÁVAJÍCÍMU

8.1. Při vrácení zboží prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy kupujícím, jakož i v případě uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) je kupující povinen zboží zasílané prodávajícímu řádně zabalit. Kupující je povinen postupovat podle Návodu na balení zboží dostupného na internetové adrese www.parketoutlet.cz/reklamace-a-vraceni. V případě, že při nedodržení stanoveného postupu balení zboží dojde ke škodě na zboží, odpovídá kupující prodávajícímu za snížení hodnoty zboží a v případě reklamace je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout.

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží ke dni, kdy je uhrazena celá kupní cena zboží a zároveň došlo k převzetí zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím. V případě, že kupující nepřevezme zboží včas a je tak v prodlení s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na kupujícího okamžikem, kdy mu prodávající umožní se zbožím nakládat a kupující zboží bezdůvodně nepřevezme.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy podpora@parketoutlet.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 40, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A použití COOKIES

10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím dokumentu Zásady ochrany osobních údajů dostupného na internetové adrese parketoutlet.cz/ochrana-osobnich-udaju. V tomto dokumentu je kupující rovněž informován o možnostech zasílání obchodních sdělení na emailovou adresu kupujícího ze strany prodávajícího.

10.2. Při návštěvě webové stánky umístěné na internetové adrese parketoutlet.cz jsou používány soubory cookies. Podrobné informace o používání souborů cookies jsou uvedeny v dokumentu Zásady používání cookies dostupném na internetové adrese www.parketoutlet.cz/cookies.

 

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

V Hodoníně dne 19. 1. 2022

Příloha: Odstoupení od smlouvy

Otevřít pdf ZDE