ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Parket koncept s.r.o., IČO: 262 96 306, se sídlem Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42455, (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako uživatele webových stránek – internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.parketoutlet.cz informuje o níže popsaném shromažďování a jiném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme:

 • jaké údaje o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu,
 • jak tyto údaje využíváme,
 • komu a v jakých případech mohou být údaje předány,
 • po jakou dobu údaje zpracováváme,
 • jaké možnosti nabízíme, včetně získání přístupu k údajům a jejich aktualizaci a jaká máte další práva.

 

Pokud něčemu nerozumíte či potřebujete další informace o zpracování osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit také na emailové adrese podpora@parketkoncept.cz .

Jak osobní údaje shromažďujeme (zdroje)

Zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytli anebo osobní údaje, které jsme získali při plnění Vaší objednávky.

Proč údaje shromažďujeme a zpracováváme (zákonný důvod a účel)

Údaje shromažďujeme a dále s nimi pracujeme:

 • abychom Vás mohli kontaktovat zpět a poskytli Vám informace, o které jste požádali, např. prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, a to na základě našeho oprávněného zájmu;
 • za účelem zajištění komunikace a sjednání či plnění příslušné smlouvy a plnění opatření před uzavřením smlouvy a související obchodní komunikace a
 • na základě našeho oprávněného zájmu na vedení evidence obchodních partnerů a zákazníků;
 • v případě Vaší registrace k umožnění přístupu do uživatelského rozhraní a vedení Vašeho uživatelského účtu;
 • za účelem přímého marketingu, protože máme oprávněný zájem na budování a udržování obchodní značky a podpoře našeho podnikání;
 • abychom chránili své zájmy, včetně ochrany a podpory našeho podnikání nebo
 • abychom splnili své právní povinnosti.

Poskytnutí údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším požadavkem, abychom Vás mohli kontaktovat. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Za obchodní partnery považujeme naše dodavatele a odběratele a potenciální dodavatele a odběratele v oblastech souvisejících s naším podnikáním. Osobní údaje zákazníků (fyzických osob – spotřebitelů) a osobní údaje obchodních partnerů (jsou-li fyzickými osobami) a osobní údaje jejich zaměstnanců a spolupracovníků zpracováváme za účelem plnění smlouvy a dále kvůli splnění právních povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji z naší strany plnit. Také vedeme databázi obchodních partnerů a zákazníků, v níž tyto osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu na základě našeho oprávněného zájmu za účelem vedení takové evidence pro naše provozní potřeby a rozvoj našeho podnikání.

Uživatelský účet Vám zřizujeme na základě Vaší registrace na stránkách internetového obchodu (při objednávce či mimo ni). Registrací nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, v takovém případě dojde ke zrušení Vašeho uživatelského účtu (zrušení registrace). Odvolání souhlasu lze učinit zasláním zprávy o odvolání souhlasu na emailovou adresu podpora@parketkoncept.cz . Objednání zboží na našem internetovém obchodu lze provádět i bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Osobní údaje, které od Vás získáváme při každé objednávce, jsou nezbytné pro vyřizování Vaší objednávky. Tato činnost zahrnuje detekování podvodů na internetu týkajících se platebních prostředků, prevenci a vyřizování platebních nedostatků (a to včetně neuskutečněných plateb) a zachovávání našich práv v rámci naší obchodní činnosti.

Máme také oprávněný zájem budovat a udržovat naši obchodní značku a nabízet našim obchodním partnerům a zákazníkům naše produkty a služby v rámci přímého marketingu. Pokud jsme Vaše osobní údaje, a to kontaktní údaje na Vás či Vaše zaměstnance a spolupracovníky včetně emailové adresy, získali při prodeji výrobku nebo služby nebo při jednání o takovém prodeji a neodmítli jste naši marketingovou komunikaci, můžeme Vám zasílat  – také elektronickou cestou – naše nabídky či jiná obchodní sdělení. Zasílání marketingové komunikace můžete odmítnout při odeslání objednávky. Také můžete kdykoliv později vyjádřit přání, abychom Vám nadále tyto nabídky a jiná obchodní sdělení nezasílali. Stačí nám zaslat email s příslušnou žádostí na emailovou adresu podpora@parketkoncept.cz  nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení.

V rámci přímého marketingu využíváme možnosti získat od obchodních partnerů a zákazníků recenze na naše služby. Pokud jsme Vaše osobní údaje, a to kontaktní údaje na Vás či Vaše zaměstnance a spolupracovníky včetně emailové adresy, získali při prodeji výrobku nebo služby nebo při jednání o takovém prodeji a neodmítli jste zaslání dotazníků, můžeme Vám zasílat  – také elektronickou cestou – takové dotazníky s žádostí o hodnocení našich služeb a zboží. Zaslání dotazníku můžete odmítnout při odeslání objednávky. Také můžete kdykoliv později vyjádřit přání, abychom Vám dotazník nezasílali. Stačí nám zaslat email s příslušnou žádostí na emailovou adresu podpora@parketkoncept.cz .

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme zejména následující údaje:

u uživatelů našich webových stránek www.parketoutlet.cz osobní údaje sdělené prostřednictvím kontaktního formuláře:

 1. jméno a příjmení
 2. telefonický kontakt
 3. emailová adresa
 4. další údaje, které nám sdělíte;

u našich obchodních partnerů a zákazníků:

 1. jméno, příjmení, firma
 2. IČO
 3. osobní údaje zaměstnanců a spolupracujících osob v rozsahu jméno, příjmení, titul, pozice, telefonický kontakt, emailová adresa
 4. kontaktní adresa
 5. telefonický kontakt
 6. emailová adresa
 7. platební a dodací údaje
 8. informace o objednaném zboží.

Při návštěvě našich webových stránek www.parketoutlet.cz o Vás zpracováváme osobní údaje získané prostřednictvím Cookies, bližší informace k použití a ukládání Cookies naleznete na www.parketoutlet.cz/cookies .

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup a komu je předáváme

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim spolupracovníkům, kteří se podílí na našich službách, a subdodavatelům, kteří provádějí služby naším jménem, jako jsou osoby podílející se na dodání zboží či služeb (např. přepravce) a realizaci plateb (např. poskytovatel platební brány), osoby zajišťující služby provozování internetového obchodu a další služby v souvislosti s jeho provozováním (např. poskytovatel webhostingové služby) a osoby zajišťující marketingové služby (např. služby rozesílání emailů).

Dále mohou být osobní údaje zpřístupněny jiným subjektům z důvodu plnění zákonných povinností, jako jsou orgány státní moci, Policie ČR, soudy apod.

Vaše osobní údaje nemáme v úmyslu předat do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat:

 • po dobu trvání smluvního vztahu,
 • v případě evidence obchodních partnerů po dobu trvání naší spolupráce a po dobu trvání oprávněného zájmu,
 • v případě probíhajícího správního, soudního nebo jiného řízení po celou dobu takového řízení,
 • v případě zpracování za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu 5 let od jejich sběru nebo dokud zasílání obchodních sdělení neodmítnete,

to platí, není-li právními předpisy vyžadována delší doba (např. v případě plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

Zabezpečení osobních údajů

S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s českými a evropskými právními předpisy. Pro zpracování osobních údajů využíváme automatizované, ale i manuální prostředky.

Přijali jsme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů.

Pokud by i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti budeme informovat, a to především prostřednictvím poskytnuté emailové adresy.

Vaše práva

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatňovat:

 1. právo na přístup k osobním údajům, tj. kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování;
 2. právo na opravu, tj. kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“), tj. musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost;
 4. právo na omezení zpracování údajů, což znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování, pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat; pokud vznesete námitku proti zpracování v ostatních případech zpracování založeném na oprávněném zájmu, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Vás jako subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 6. právo na přenositelnost, kdykoliv můžete požádat o Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracováváme na základě souhlasu nebo smlouvy a provádíme je automatizovaně; je-li to technicky proveditelné, předáme Vaše osobní údaje přímo jinému Vámi určenému správci.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete dle Vašeho výběru na shora uvedené adrese nebo na emailové adrese podpora@parketkoncept.cz .

V případě, že máte pocit, že s Vašimi osobními údaji nenakládáme správně, můžete se se svou stížností obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Zpracování osobních údajů dětí

Naše stránky www.parketoutlet.cz nejsou určeny pro děti mladší 15 let. Zaměstnáváme pouze osoby starší 15 let a po skončení povinné školní docházky. Osobní údaje dětí mladších 15 let a před skončením povinné školní docházky v této souvislosti nezpracováváme. Pokud si myslíte, že Nám nějaké dítě poskytlo osobní údaje, prosím kontaktujte nás na emailové adrese podpora@parketkoncept.cz a učiníme potřebná opatření.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady osobních údajů budeme podle našeho uvážení aktualizovat s cílem zohlednit změny našich postupů týkajících se zpracování osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů jsou aktuální od data uvedené účinnosti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 19. 1. 2022