REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

obchodnej spoločnosti Parket koncept s. r. o.

so sídlom Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín

identifikačné číslo: 26296306

zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 42455

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.parketoutlet.sk

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tento reklamačný poriadok (ďalej len „reklamačný poriadok“) obchodnej spoločnosti Parket koncept s. r. o., identifikačné číslo: 26296306 (ďalej len „predávajúci“) vydáva predávajúci v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v znení neskorších predpisov, a to za účelom informovania spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie, o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácii, sťažností a podnetov spotrebiteľov vrátane informácie o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv týkajúcich sa tovaru zakúpeného v internetovom obchode.

1.2. Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na tovar, resp. nároky z vád tovaru, ktorý bol zakúpený na internetovom obchode akoukoľvek osobou, ktorá sa podľa predpisov na ochranu spotrebiteľa nepovažuje za spotrebiteľa.

2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA A ZÁRUKA ZA AKOSŤ

1.2. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv spotrebiteľa z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925,        2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka ČR, zákonom č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 250/2007 Z.z., o chraně spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

1.3. Podrobnosti zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru sú uvedené v čl. 7 Obchodných podmienok predávajúceho, dostupných na internetovej adrese parketoutlet.sk/obchodne-podmienky.

3. POSTUP PRI UPLATNENÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNENIA – REKLAMÁCIA

3.1. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatní spotrebiteľ u predávajúceho, prípadne u osoby určenej na opravu, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre spotrebiteľa bližšom, uvedená v potvrdení vydanom predávajúcemu ohľadom rozsahu práv zo zodpovednosti za vady. S výnimkou prípadov, kedy je na vykonanie opravy určená iná osoba podľa predošlej vety, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné so zreteľom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania predávajúceho.

3.2. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru môže spotrebiteľ konkrétne uplatniť najmä osobne na adrese Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín alebo elektronickou poštou na adrese podpora@parketoutlet.cz. Predávajúci odporúča použiť Reklamačný formulár dostupný na internetovej adrese parketoutlet.sk/obchodne-podmienky/reklamacny-formular.

3.3. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, určí predávajúci alebo ním poverený zamestnanec spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4. POSTUP PRI VYBAVENí REKLAMÁCIE

4.1. Predávajúci vydá spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

4.2. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

4.3. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

4.4. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania
odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

4.5. Predávajúci vydá písomný doklad potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

4.6. Predávajúci v potvrdení o vybavení reklamácie uvedie prípadne aj lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného tovaru. Ak si spotrebiteľ v stanovenej lehote nevyzdvihne reklamovaný tovar alebo sa mu nepodarí doručiť reklamovaný tovar na adresu oznámenú predávajúcemu v rámci reklamácie alebo známu predávajúcemu z objednávky, je predávajúci oprávnený si účtovať primerané skladné alebo tovar svojpomocne predať na účet spotrebiteľa. O tomto postupe musí predávajúci spotrebiteľa vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dostatočnú lehotu k prevzatiu tovaru alebo k oznámeniu novej adresy na doručovanie. Náš postup podávania sťažností nájdete zde.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť obchodných podmienok predávajúceho. V prípade odlišnej úpravy uvedenej v reklamačnom poriadku a v obchodných podmienkach má prednosť znenie reklamačného poriadku.

5.2. Predávajúci je oprávnený reklamačný poriadok kedykoľvek meniť, pričom nové znenie nadobudne účinnosť jeho zverejnením.

 

V Hodoníne dňa 19. 1. 2022